Warunki używania publikacji


  

Strony związane: Co to jest aktywacja instalacji, Warunki używania poprzednich wersji publikacji elektronicznych (2.03.05 - 2.07)

Niniejsze warunki aktywacji instalacji i używania publikacji odnoszą się do publikacji  firmy sofTdis o oznaczeniu wersji 2.09 i wyższym. Warunki używania poprzednich wersji publikacji i pakietów publikacji zamieszczono na tej stronie.

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

 

Pakiety publikacji elektronicznych i Serwis PPM są rozdzielnymi serwisami i wykupienie dostępu / aktywacji do jednego z nich nie upoważnia użytkownika z korzystania z drugiego serwisu.

Warunki używania publikacji elektronicznych firmy sofTdis

Użytkownik może korzystać z publikacji pod następującymi warunkami (należy również zapoznać się z wymaganiami systemowymi publikacji elektronicznych i pojęciem aktywacji instalacji):

 §1

Publikacje w wersji w jakiej są dostarczone lub pobrane są dostarczone "jak jest". W żadnym wypadku producent oprogramowania, nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, uszkodzenia, jawne lub nie, powstałe w wyniku używania tego oprogramowania. Oprogramowanie zostało opracowane z wielką uwagą, ale nie gwarantuje się, że jest pozbawione błędów.

 §2

Prawem autorskim objęta jest forma graficzna oraz funkcjonalność publikacji. Przetwarzanie, dołączanie do innego oprogramowania oraz dekompilacja w całości lub w części wymaga uzyskania pisemnej zgody Autorów. Część wiadomości zamieszczonych w publikacjach jest ogólnie dostępna i nie może być uważane za własność Autorów. Niektóre grafiki oraz teksty zostały opracowane na potrzeby powyższych publikacji. Nie mniej jednak nie wolno dokonywać rekompilacji, modyfikacji, tłumaczenia tego oprogramowania zarówno w części, jak i w całości.

 §3

Aktywacja pakietu publikacji polega na przyporządkowaniu hasła dla instalacji pakietu. Przy czym nie ma różnicy czy instaluje się pakiet na kilku różnych komputerach, czy też wiele razy na tej samej maszynie. Dla każdej konfiguracji (sprzętowej i programowej) publikacja generuje niepowtarzalny ID instalacji na podstawie którego zostaje wygenerowane hasło aktywacji.


Przy pierwszym uruchomieniu publikacji pojawi się okno z wygenerowanym ID instalacji (obok okno przykładowe). 

Należy zaznaczyć ID instalacji i skopiować go do bufora Windows (za pomocą klawiszy Ctrl-C oraz wkleić w pole ID instalacji tego formularza podczas jego wypełniania (za pomocą klawiszy Ctrl-V

§4

Nie wolno zmieniać ani jednego bitu plików publikacji, nie można także usuwać ani dodawać jakichkolwiek informacji do tego oprogramowania, jak również nie można dołączać powyższych publikacji do żadnych innych pakietów oprogramowania. Wszelkie samowolne naruszenie przez użytkownika spójności i/lub kompletności kodu binarnego aplikacji i innych nie konfigurowalnych elementów instalacji będzie traktowane jako naruszenie umowy licencyjnej.

 §5

Nie można pobierać żadnych opłat z tytułu kopiowania i/lub dystrybucji instalatora pakietu publikacji, (nie dotyczy to kosztów nośnika oraz ewentualnego przesłania). Segmenty pliku instalatora pakietu publikacji można pobrać z udostępnionego adresu internetowego. Sposób pobrania opisany przez odpowiednią instrukcję pobierania segmentów instalatora pakietu.

 §6

Kod instalacji (ID instalacji) jest niepowtarzalny i generowany dla danej instalacji. W przypadku zmiany konfiguracji (sprzętowej takiej jak wymiana dysku twardego na którym znajduje się partycja systemowa lub programowej takiej jak reinstalacja systemu połączona z formatowanie partycji systemowej) kod instalacji pakietu ulegnie zmianie i konieczna będzie nowa aktywacja instalacji pakietu. 

Użytkownik może wystąpić o dwa nowe bezpłatne hasło aktywacji instalacji poprzednio aktywowanej wersji pakietu (zgłaszając aktywację pakietu z nowym ID instalacji), nie częściej jednak niż trzy razy w ciągu 12 miesięcy (dla wersji 2.08 pakietu PPM - dwa razy w ciągu roku). W przypadku częstszego zamówienia aktywacji instalacji pakietu jest ona dodatkowo płatna.

W przypadku niemożności uruchomienia publikacji ze względu na specyfikę konfiguracji systemu komputerowego użytkownika otrzymuje on prawo aktywacji instalacji danego pakietu oprogramowania na innym komputerze lub zwrot kosztów aktywacji. Jednak niemożność aktywowania musi zostać udokumentowana przez użytkownika.

§7

Aktywacja instalacji nie jest "sensu stricte" zakupem oprogramowania a jedynie umożliwieniem korzystania z niego. Użytkownik, który otrzymał hasło aktywacji przysługuje prawo do zainstalowania i korzystania z publikacji na określonej w licencji liczbie stanowisk komputerowych. Na użytkownika nie przenosi się żadnych praw autorskich do nazwy, marki oraz kodów źródłowych.

§8

Licencję wydaje się imiennie dla zarejestrowanego użytkownika lub dla firmy (instytucji). Użytkownik otrzymuje dowód wykonania aktywacji w postaci licencji z danymi zarejestrowanego użytkownika i komputera oraz numerem aktywacji.

 §9

Pakiet oprogramowania (publikacji) nie może być przedmiotem leasingu, użyczenia lub obiektem darowizny na rzecz innych osób. Aktualizacje publikacji w pakietach dostępne mogą być jako kompilacje publikacji lub jako nowe wersje pakietów publikacji (z reguły nowe wersje wydawane są raz w roku).

 §10

Jeżeli zarejestrowany użytkownik oddaje bądź sprzedaje sprzęt komputerowy na którym jest zainstalowany pakiet publikacji za pomocą otrzymanych po aktywacji haseł aktywacji powinien On wyczyścić hasło aktywacji dla instalacji wprowadzając puste hasło w menu [Aktywacja] -> [Wprowadź hasło]. Jednocześnie można bez ograniczeń udostępniać program instalacyjny pakietu publikacji innym osobom, pod warunkiem, że nie zostanie on zmodyfikowany oraz, że udostępniający go nie pobiera żadnych opłat z tego tytułu. Osoba która zamierza korzystać z pakietu publikacji powinna zgłosić aktywację instalacji opisaną w §3.

§11

Jednocześnie użytkownik który chce aktywować instalację pakietu publikacji może wystąpić ze zamówieniem aktywacji instalacji zawierającym nowy dodatkowy kod komputera na warunkach opisanych w paragrafie 6 i zainstalować pakiet publikacji na tym samym lub nowym komputerze używając otrzymanego hasła aktywacji instalacji. 

§12

Kod instalacji (ID instalacji) jest unikalnym kodem dla każdej instalacji, dlatego też w zamówieniu należy przesłać właściwy kod instalacji (ID instalacji) z komputera na którym będzie używany pakiet publikacji. Dla tego też kodu zostanie przesłane hasło. Przesłanie niewłaściwego kodu instalacji (ID instalacji) spowoduje wygenerowanie błędnego hasła. W takim wypadku aktywacja instalacji będzie musiała zostać wykonana ponownie co wiąże się z nową opłatą aktywacyjną.

 §13

Zarejestrowany użytkownik pakietu publikacji to użytkownik, który poprawnie wypełnił conajmniej jedno zamówienie zamiaru używania płatnej wersji pakietu publikacji oraz nie zgłosił zamiaru rezygnacji używania pakietu publikacji. Zarejestrowanego użytkownika definiuje w bazie danych adres e-mail oraz imię i nazwisko i adres pocztowy.

 §14

Zwrócenie się ze zamówieniem aktywacji instalacji pakietu publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie obecnie i w przyszłości korespondencji dotyczącej pakietów publikacji. Jednocześnie dane przesłane przy zamówieniu nie będą udostępniane osobom trzecim oraz użytkownik w każdym momencie może zgłosić, że nie zamierza korzystać z pakietów publikacji i jego dane zostaną usunięte z bazy danych użytkowników.

 §15

Jeżeli użytkownik nie zamierza korzystać z pakietu publikacji powinien wysłać zamówienie na adres e-mail z odnośną uwagą w treści korespondencji. Przesłanie takiego zamówienia spowoduje, że jego dane zostaną usunięte z bazy danych użytkowników i nie będzie on od tego momentu otrzymywał korespondencji dotyczącej pakietów publikacji.

 

Aktualizacja strony: 03-12-2017

  

Serwis P.U.H. "sofTdis "

Następna
   

 

 Poczta e-mail: Aby wysłać pocztę e-mail proszę kliknąć na ikonę poczty